นักการภารโรง

นายวิเชียร อาจเอื้อม

นายจรัล แห่งหน

นางพะยงค์ แจ้งเรือง

นางสงวน แห่งหน

นายสง่า ลาวทอง

นายจรัญ ธูปหอม