นักการภารโรง

นายวิเชียร อาจเอื้อม

นายจรัล แห่งหน

นางสงวน แห่งหน

นายสง่า ลาวทอง

นายเทียม แก้วพันธ์

นายจรัญ ธูปหอม

นางหอมหวล โดยดี