กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์

นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ

นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน

นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร