พี่เลี้ยงเด็กพิการทางการเรียนรู้

นางสาวอรศุลี อวยชัย

นางสาวพรรณทิภา ทองเทือก