กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสำราญ สังคีรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายโกศล เกิดดี

นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว

นางลาวัลย์ ปลื้มใจ

นางวรรณา หงส์ทอง

นายสุนทร ทั่งทอง

นางรัชนู ศันเสนียกุล

นางรัชเกล้า เปรมกมล

นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข

นายสุเมธ ที่รัก

นางสาวณรัฏชา มณีนิล

นางสาวชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ