กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายสุนทร ทั่งทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายโกศล เกิดดี

นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว

นางลาวัลย์ ปลื้มใจ

นางรัชเกล้า เปรมกมล

นางวรรณา หงส์ทอง

นางรัชนู ศันเสนียกุล

นางสาววารี ชูชื่น