กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางรัชนู ศันเสนียกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายโกศล เกิดดี

นางสาววารี ชูชื่น