กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายเมธัส บัวทอง