กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายเมธัส บัวทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาววนิดา เฟื่องฟู

นายสิริวัฒน์ แก้วแก่น

นายณัฐกิตติ์ ลาวทอง