กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาววนิดา เฟื่องฟู

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายเมธัส บัวทอง

นายสิริวัฒน์ แก้วแก่น

นายณัฐกิตติ์ ลาวทอง