กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสุมา แท่นนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางทิพวรรณ เกิดดี

นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์

นางจินดา แก้วสวัสดิ์

นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีสุวรรณ