ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 319) 11 ก.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 420) 01 มี.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 467) 26 ธ.ค. 61
โครงงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 450) 08 พ.ย. 61
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 414) 30 ต.ค. 61
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 636) 30 ต.ค. 61
การเปรียบเทียบมาตรฐาน (อ่าน 377) 04 ต.ค. 61
แบบเขียนโครงการ (อ่าน 410) 04 ต.ค. 61
ข้อมูลประกอบการเขียนแผน ๖๒ (อ่าน 365) 04 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 637) 19 ก.ย. 61
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 23)
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 36)
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 37)
รายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 29)
SAR ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 116)
เปรียบเทียบ O-Net ม.3 ปี 2560 และ ปี 2561 (อ่าน 112)
เปรียบเทียบ O-Net ม.6 ปี 2560 และ ปี 2561 (อ่าน 116)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 253)