ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 263) 11 ก.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 357) 01 มี.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 424) 26 ธ.ค. 61
โครงงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 395) 08 พ.ย. 61
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 365) 30 ต.ค. 61
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 591) 30 ต.ค. 61
การเปรียบเทียบมาตรฐาน (อ่าน 340) 04 ต.ค. 61
แบบเขียนโครงการ (อ่าน 369) 04 ต.ค. 61
ข้อมูลประกอบการเขียนแผน ๖๒ (อ่าน 323) 04 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 606) 19 ก.ย. 61
SAR ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 71)
เปรียบเทียบ O-Net ม.3 ปี 2560 และ ปี 2561 (อ่าน 64)
เปรียบเทียบ O-Net ม.6 ปี 2560 และ ปี 2561 (อ่าน 62)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 80)