กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรัญญา ทิพย์กรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชะบา สรรพคุณ

นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง

นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์

นางสาวสุวิมล พลคำมาก

นางสาววรพร ชูใจ

นางสาวสุภาวดี ระวังแค้ม

นางสาวสำราญ สังคีรี

นายสุเมธ ที่รัก

นางสาวชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ