กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาววรัญญา ทิพย์กรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางชะบา สรรพคุณ

นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง

นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์

นางสาวสุวิมล พลคำมาก

นางสาววรพร ชูใจ

นางสาวสุภาวดี ระวังแค้ม