กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสิรินาถ ธารา

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอารีรัตน์ นามเทศ

นางสาวภัทรพร กลิ่นอุบล

Mrs.Jogen Mosne

นางสาวอุไรรัตน์ ขวัญดี

นางสาวธนรัตน์ ปิ่นศิริ

นางสาวกรกนก เอี่ยมสำอาง

นางสาวปุณยาพร เชื่อมชิต