กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุม

นางสาวเนตรดาว ชั้นขวัญ

นางสาวศิริวรรณ แหวนวงศ์

นายภัทรพล ผาดศรี