กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุม

นายชาคริต พันธุ์หริ่ง

นายทนง ชัยหัน

นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต