กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวเนตรดาว ชั้นขวัญ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุม

นางสาวศิริวรรณ แหวนวงศ์

นายภัทรพล ผาดศรี