คณะผู้บริหาร

นายสาโรช ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโกศล เกิดดี
หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ

นางทิพวรรณ เกิดดี
หัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน

นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน

นางสาวสำราญ สังคีรี
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ