ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 146593
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.77 KB 146603
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.77 KB 146542
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 146588
วช_01แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 146638
วช_01แบบนิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.02 KB 146403
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 76.25 KB 146958
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 146642
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 146760
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.38 KB 146422
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 53.71 KB 146541
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.87 KB 146619
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 146383
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.93 KB 146450
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.93 KB 146406
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.6 KB 146402
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 142.53 KB 146765
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 146626
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 146479
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.12 KB 146636
วช_09รายงานส่งวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.84 KB 146547
วช_09รายงานส่งวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.84 KB 146689
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 146753
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 146622
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.27 KB 146417
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.14 KB 146533
เอกสารงานอาคารสถานที่
บท.1 บันทึกแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.83 KB 1061