ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 265879
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.77 KB 265859
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.77 KB 265944
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 265861
วช_01แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 265838
วช_01แบบนิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.02 KB 265833
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 76.25 KB 265930
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 265870
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 265843
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.38 KB 265841
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 53.71 KB 265837
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.87 KB 265840
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 265839
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.93 KB 265833
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.93 KB 265835
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.6 KB 265831
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 142.53 KB 265857
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 265846
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 265848
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.12 KB 265841
วช_09รายงานส่งวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.84 KB 265845
วช_09รายงานส่งวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.84 KB 265839
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 265832
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 265839
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.27 KB 265834
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.14 KB 265829