ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 246588
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.77 KB 246567
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.77 KB 246645
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 246565
วช_01แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 246548
วช_01แบบนิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.02 KB 246544
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 76.25 KB 246557
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 246542
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 246552
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.38 KB 246546
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 53.71 KB 246547
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.87 KB 246543
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 246549
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.93 KB 246541
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.93 KB 246546
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.6 KB 246541
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 142.53 KB 246565
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 246547
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 246555
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.12 KB 246547
วช_09รายงานส่งวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.84 KB 246554
วช_09รายงานส่งวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.84 KB 246547
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 246543
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 246542
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.27 KB 246544
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.14 KB 246539