ภาพกิจกรรม
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 
ตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสหวิทยาเขต พระนครคีรี" ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 327 ครั้ง