คณะผู้บริหาร

นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

นายพิชัย วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถพงค์ รักมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโกศล เกิดดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสำราญ สังคีรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุเมธ ที่รัก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ