ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 186233
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.77 KB 186208
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.77 KB 186272
แบบฟอร์มแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 186207
วช_01แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 38.06 KB 186191
วช_01แบบนิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.02 KB 186186
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 76.25 KB 186195
วช_02แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.1 KB 186185
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 186197
วช_03แบบสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.38 KB 186190
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 53.71 KB 186192
วช_04แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.87 KB 186186
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 186192
วช_05แบบขอเปิดวิชาสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.93 KB 186185
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.93 KB 186190
วช_06แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.6 KB 186185
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 142.53 KB 186207
วช_07ฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 186189
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 186196
วช_08ฟอร์มสรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.12 KB 186188
วช_09รายงานส่งวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.84 KB 186199
วช_09รายงานส่งวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.84 KB 186192
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Word Document ขนาดไฟล์ 34.87 KB 186188
วช_10แบบสำรวจเวลาเรียนไม่ครบ80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 186187
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.27 KB 186190
วช_11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.14 KB 186184