ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 45
เปรียบเทียบ O-Net ม.3 ปี 2560 และ ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.22 KB 23
เปรียบเทียบ O-Net ม.6 ปี 2560 และ ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.39 KB 21
คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 89.57 KB 103
คำสั่งแต่งตั้งงานเกษียณอายุราชการ 61 Word Document ขนาดไฟล์ 49.96 KB 70
คำสั่งกรอกระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา 61 Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 72
คำสั่งคุมสอบ PISA 61 Word Document ขนาดไฟล์ 49.14 KB 70
คำสั่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 83
คำสั่งกีฬาสี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 52.72 KB 95
คำสั่งสอบกลางภาค 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 87.91 KB 95
คำสั่งเวรยามเดือน ก.ค-ส.ค. 61 Word Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 99
คำสั่งหล่อเทียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 87.7 KB 90