ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 257
เปรียบเทียบ O-Net ม.3 ปี 2560 และ ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.22 KB 212
เปรียบเทียบ O-Net ม.6 ปี 2560 และ ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.39 KB 207
คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 89.57 KB 296
คำสั่งแต่งตั้งงานเกษียณอายุราชการ 61 Word Document ขนาดไฟล์ 49.96 KB 266
คำสั่งกรอกระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา 61 Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 274
คำสั่งคุมสอบ PISA 61 Word Document ขนาดไฟล์ 49.14 KB 263
คำสั่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 277
คำสั่งกีฬาสี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 52.72 KB 290
คำสั่งสอบกลางภาค 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 87.91 KB 282
คำสั่งเวรยามเดือน ก.ค-ส.ค. 61 Word Document ขนาดไฟล์ 65.21 KB 287
คำสั่งหล่อเทียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 87.7 KB 274