OIT-โรงเรียนสุจริต
OIT-โรงเรียนสุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
      O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
      O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
      O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
      O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      O14 : มาตรฐานการให้บริการ
      O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
      O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
      O17 : E-Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
      O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
      O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
      O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
      O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
      O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
      O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      O39 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
      O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
      O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
      O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน